Radisson SAS
Dansk Deutsch English Estonian Français Norsk Suomi Svenska Русский
Hjälp
Hem Mina bokningar Sök Hotell Fritid Affärsresa Planera ett möte Samarbetsparter och flygmil
RadissonSAS.com
 
 
Konfidentialitetspolicy för gäster inom Rezidor Hotel Group

Policyns omfattning.

Konfidentialitetspolicyn för gäster (nedan kallad "policyn") beskriver hur vi inom Rezidor Hotel Group genom vårt danska holdingbolag Rezidor Hospitality A/S och dess närstående bolag ("Rezidor") samlar in, använder, sprider och skyddar våra gästers personliga information. Med "personlig information" avses information som registreras i ett format som identifierar personen bakom den, antingen separat eller i kombination med annan information som vi har tillgång till.
Policyn omfattar inte rutiner på företag eller webbplatser som vi varken äger eller har kontrollen över, ej heller personer som inte är anställda hos oss eller som arbetar på uppdrag av oss. Rezidor har licens att i egen regi bedriva eller ge andra i uppdrag att bedriva hotellverksamhet i Europa, Mellanöstern och Afrika under varumärkena "Radisson Blu", "Radisson SAS", "Radisson", "Park Inn". "Regent", "Country Inns & Suites" samt "Missoni Hotels" (gemensamt kallade "Rezidor Brand Hotels").
Vissa av hotellen inom Rezidor Brand Hotels-gruppen ägs och drivs av oberoende franchisetagare. Konfidentialitetspolicyn omfattar inte våra franchisetagare. Om du lämnar ut personuppgifter direkt till någon av våra franchisetagare gäller dennes konfidentialitetspolicy. Observera att vi kräver att våra franchisetagare utformar sina konfidentialitetspolicyer i linje med vår samt uppfyller gällande bestämmelser och dataskyddslagar, trots att deras faktiska konfidentialitetspolicy kan skilja sig från den här policyn.
På våra webbplatser kan det finnas länkar till andra webbplatser som har en konfidentialitetspolicy som skiljer sig från Rezidors. I vissa fall kan vårt varumärke stå kvar även om du har gått över till en annan webbplats och i själva verket visar innehåll från en tredje part. Om du skickar in personuppgifter från en sådan webbplats är det denna parts konfidentialitetspolicy som gäller och vi rekommenderar att du sätter dig in i den.

Godkännande av konfidentialitetspolicy.

Policyn ingår i de villkor och bestämmelser som reglerar användningen av våra tjänster. Genom att använda våra webbplatser eller det centrala bokningssystemet och övernatta på ett av hotellen i Rezidor Brand Hotels-gruppen godkänner du att vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslag.
Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs till det syfte som låg bakom registreringen eller i enlighet med gällande lag.

Vi samlar in följande personuppgifter om dig.

 • Vi samlar in transaktionsinformation (till exempel namn, e-postadress, telefonnummer och bokningsuppgifter) samt information som du aktivt lämnar till oss, till exempel när du gör en bokning via vår centrala bokningstjänst, övernattar på ett hotell i Rezidor Brand Hotels-gruppen eller prenumererar på något av våra nyhetsbrev.
 • Vi samlar in personuppgifter om våra gäster från offentliga källor och från andra företag som har rätt att dela den informationen med oss.
 • Om du skickar in personuppgifter till oss om andra personer, t.ex. genom funktionen "Skicka till en vän" eller om andra skickar in information om dig till oss, använder vi bara den informationen till just det ändamål som är avsett. Vi lagrar inte informationen.
 • Läs mer om vilken information vi samlar in med hjälp av Internetteknik.

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter om barn.

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter om barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har skickat in personuppgifter till oss får du gärna kontakta oss så att vi kan hitta och ta bort ditt barns personuppgifter.

Syftet med insamling av dina personuppgifter.

Vi använder dina personuppgifter:

 • för att tillhandahålla de tjänster du vill ha
 • för att skapa en mer personlig upplevelse för dig när du övernattar på ett hotell i Rezidor Brand Hotels-gruppen
 • för att stödja funktioner och anpassa layout och innehåll på våra webbplatser utifrån dina behov, intressen och önskemål
 • för att efter ditt godkännande skicka reklammeddelanden och specialerbjudanden med utgångspunkt från dina önskemål om konfidentialitet
 • för att maximera säkerheten och undvika bedrägerier
 • för att öka vår kunskap om gästerna
 • för att förbättra våra program, tjänster och webbplatser samt
 • för att bättre kunna marknadsföra våra program och tjänster.

Använda dina personuppgifter till marknadsföring.

Du kan välja om du vill ta emot reklam av oss eller inte och du kan när som helst ändra dina önskemål om hantering av personuppgifter genom att meddela oss skriftligen till den adress som angavs när du anmälde dig för att prenumerera eller ta emot reklaminformation.

Om du väljer att inte få någon reklaminformation av oss skickar vi inte renodlat marknadsföringsmaterial och sprider heller inte dina personuppgifter till andra företag. Det kan trots detta hända att vi kontaktar dig i samband med en kundundersökning eller av administrativa skäl, till exempel för att bekräfta en bokning eller transaktion som du har gjort.

Sprida dina personuppgifter till andra.

Det kan hända att vi sprider dina personuppgifter på något av följande sätt:

 • Vi sprider dina personuppgifter till andra företag i Rezidor-gruppen i den omfattning som krävs för att leverera dina beställda tjänster på ett tillfredsställande sätt. Av samma anledning sprider vi även dina personuppgifter till Carlson Companies Inc. eller dess närstående bolag om detta krävs för att leverera dina tjänster (t.ex. bokningar, avbokningar, bokningsändringar, medlemskap i program för trogna kunder osv.).
 • Vi sprider dina personuppgifter till företag som levererar tjänster på uppdrag av oss, till exempel företag som tillhandahåller programhantering och support till vår tekniska infrastruktur.
 • Med hänsyn till dina önskemål om skydd av personuppgifter kan vi sprida dina personuppgifter till andra företag inom Rezidor Hotel Group eller andra företag som har valts ut av Rezidor, inklusive strategiska samarbetsparter som använder uppgifterna för att skicka reklam och specialerbjudanden som de tror skulle intressera dig.

Våra tjänsteleverantörer, strategiska partners och Rezidor Brand Hotels har i skriftliga avtal förbundit sig att endast använda de personuppgifter vi sprider till dem till det begränsade ändamål som avsågs vid spridningen och att vidta rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från utomstående. De får inte använda eller sprida dina personuppgifter på ett sätt som är i strid med våra åtaganden till dig och de måste följande gällande bestämmelser och dataskyddslagar.
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till en annan part som har förvärvat aktierna eller merparten av tillgångarna i Rezidor, till exempel till följd av en försäljning, sammanslagning eller omorganisation, insolvens, upplösning eller likvidering, förutsatt att förvärvarens användning av dina personuppgifter fortfarande sker i enlighet med den här konfidentialitetspolicyn.
Vi kan komma att sprida eller överföra dina personuppgifter till oberoende tredje part om denna spridning sker i syfte att uppfylla gällande lagstiftning eller bestämmelser eller till följd av domstolsbeslut eller delgivning; för att samarbeta med polisen eller annan statlig utredning; för att värna om dina och våra juridiska rättigheter, din och vår egendom och säkerhet samt våra anställda, representanter eller andra gäster.

Skydd av dina personuppgifter.

Vi har infört lämpliga fysiska, tekniska och organisationsmässiga säkerhetssystem för att hantera och överföra personuppgifter, inklusive lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sådan information från tillfällig eller olaglig förstörelse eller tillfällig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst och alla andra olagliga former av informationshantering.

Spridning av dina personuppgifter mellan länder.

Våra webbplatser och databaser finns för närvarande på servrar i Danmark, Belgien, Tyskland och USA. Stora mängder information skickas till servern hos Carlson Companies Inc. i USA för att hantera bokningar, avbokningar och bokningsändringar i det centrala bokningssystem som finns i Omaha i Nebraska, USA. Varje land har sin egen dataskyddslag och vissa ger ett mer omfattande skydd än andra. Om och när vi överför dina personuppgifter från ett land till ett annat, vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda din integritet och dina personuppgifter i enlighet med EU:s principer om integritetsskydd. Genom att använda våra webbplatser, delta i våra program eller övernatta på hotell i Rezidor Brand Hotels-gruppen godkänner du att vi överför dina personuppgifter till andra länder i världen i enlighet med villkoren i den här policyn.

Cookies och annan webbteknik.

När du besöker en av våra webbplatser kan det hända att vi använder följande webbtekniker för att samla in följande typer av information:

 • Vi samlar in information som skickas till oss automatiskt av din webbläsare när du besöker våra webbplatser. Informationen omfattar vanligtvis IP-adressen till din Internetleverantör och vilken typ av operativsystem och webbläsare du har installerat på datorn.
 • En cookie eller på svenska kaka är en liten textfil som läggs till på datorns hårddisk av en webbserver. Vi använder
 • sessionscookies" för att tilldela din dator ett slumpmässigt genererat och unikt ID-nummer varje gång du besöker en av våra webbplatser. En sessionscookie upphör att gälla när du har stängt webbläsaren. Vi använder sessionscookies för att stödja funktionerna på våra webbplatser - vilka sidor du besöker, vilka länkar du använder och hur länge du stannar på varje sida. Ibland använder vi även "permanenta cookies". De här cookies försvinner inte när du stänger webbläsaren utan ligger kvar i datorn tills de löper ut eller du tar bort dem. Varje gång du besöker samma webbplats hos oss känner webbservern igen cookien på din dators hårddisk. Genom att tilldela din dator ett permanent och unikt ID-nummer kan vi skapa en databas med dina tidigare val och önskemål. Om de här valen eller önskemålen behöver samlas in på nytt kan vi tillhandahålla dem automatiskt, vilket sparar tid och energi. Genom att tilldela din dator ett permanent och unikt ID-nummer kan vi också mer exakt redogöra för hur många personer som besöker våra webbplatser, hur ofta de kommer tillbaka, hur deras användning av våra webbplatser varierar vid olika tidpunkter samt hur effektiva våra reklamkampanjer är. Om du går in på våra webbplatser via ett e-postmeddelande som vi har skickat till dig eller om du har skapat en "användaridentitet" under något av dina besök, kan den information som vi eller vår oberoende tjänsteleverantör tillhandahåller vara kopplad till lagrad information hos oss som identifierar vem du är.
 • Sidorna på våra webbplatser kan innehålla elektroniska bilder som kallas för "webbsignaler" och ibland även "tom GIF". Vi använder de här webbsignalerna för att få veta mer om hur besökare använder våra webbplatser och mäta hur effektiva våra reklamkampanjer är. Det kan även finnas webbsignaler i våra e-postmeddelanden med reklam för att se om meddelandet har blivit öppnat och om läsaren har reagerat. Det kan hända att vi kopplar information som vi har fått med hjälp av webbsignaler till annan information som identifierar dig.

Ändringar i konfidentialitetspolicyn.

 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget godtycke göra ändringar i policyn.
 • Vi meddelar dig om avgörande ändringar i policyn genom att lägga ut information om detta på startsidan till alla våra webbplatser och längst upp i den reviderade policyn i minst 30 dagar efter att den reviderade policyn har trätt i kraft för att du ska kunna se vad som har ändrats. Betydande ändringar i policyn träder i kraft den dag som anges i meddelandet till dig. Om inte något datum för ändringen anges sker denna 30 dagar efter att du har fått meddelandet. Du ansvarar själv för att regelbundet kontrollera på webbplatsen om policyn har ändrats.
 • Om vi endast gör små ändringar i policyn ersätts nuvarande policy med den nya och vi lägger till ett nytt "giltighetsdatum" högst upp i policyn i minst 30 dagar efter att datumet har ändrats, så att du vet vad som har ändrats. Som små ändringar räknas ändringar i till exempel kontaktinformation eller exemplen i ett avsnitt av policyn.

Genomskinlighet.

Om du vill granska vilka personuppgifter vi har lagrat om dig kan du kontakta oss på Rezidor's Data Protection Office (se information nedan) och begära ett utdrag med dina personuppgifter ur vårt register. Detta levereras till din adress eller e-postlåda. Din identitet bekräftas i vårt säkerhetssystem, så att du kan vara säker på att obehöriga inte får tillgång till informationen. Om du vill göra ändringar hanterar vi din förfrågan så snart som möjligt. Om du vill ta bort dina personuppgifter i vårt register kan du kontakta oss och begära att alla uppgifter om dig ska raderas.

The Rezidor Hotel Group's Data Protection Office

Avenue du Bourget 44
1130 Bryssel
Belgien

Tel. 0032 2 702 9200
Fax: 0032 2 702 9300

Du kan även skicka ett e-postmeddelande till privacy@rezidor.com.

Integritetsåtagande
  

Kontakta oss Integritetspolicy Avgiftsfria nummer Om oss Jobb Bästa Online Prisgaranti
Övriga varumärken inom The Rezidor Hotel Group: Park Inn Country Inns Regent Radisson SAS Hotels & Resorts
National Websites: United Kingdom Ireland
© 2009 The Rezidor Hotel Group. Samtliga rättigheter förbehålles